Twentepoort Oost 61-14
7609 RG Almelo
0546 - 898 200
info@geluidplus.nl

industrielawaai

Voor het starten of veranderen van een bedrijf (inrichting) kan het nodig zijn dat een akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. Een akoestisch onderzoek is onderdeel van de melding in het kader van het Activiteitenbesluit of een vergunningaanvraag Wet milieubeheer. Een dergelijk onderzoek maakt inzichtelijk of het bedrijf vanuit akoestisch oogpunt in haar omgeving, bijvoorbeeld in de nabijheid van woningen, op een bedrijventerrein of op een geluidgezoneerd industrieterrein past, en onder welke voorwaarden. Daarnaast kan onderzoek naar geluid ten gevolge van bedrijven noodzakelijk zijn wanneer nieuwe woningen, verpleeghuizen, scholen, etc. dicht bij bestaande bedrijven worden gebouwd. Dit kan gevolgen hebben voor de huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten voor de betreffende inrichting, maar omgekeerd kan de situatie zich voordoen dat er mogelijk geluidhinder veroorzaakt wordt bij omwonenden.

Geluid Plus Adviseurs kan voor u verschillende typen onderzoek verrichten met betrekking tot industrielawaai. Het één en ander is afhankelijk van het (wettelijk) kader en het specifieke doel van het onderzoek. Onderstaand zijn enkele voorbeelden van akoestische onderzoeken/werkgebieden gegeven die Geluid Plus Adviseurs kan bieden:  

  • Opstellen 3D-geluidmodellen conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (HMRI 1999);
  • Opstellen rekenmodel conform Reken- en Meetvoorschrift Windturbines;
  • Onderzoek ten behoeve van de Omgevingsvergunning (aspect milieu);
  • Verzoek hogere grenswaarden (bij gezoneerde industrieterreinen);
  • Ruimtelijke procedures;
  • Quickscans;
  • Haalbaarheidsstudies;
  • Contra-expertises;
  • Geluidmetingen